JAUNUMI


Tuesday, 05 February 2019
FSC rada pozitīvu ietekmi uz vidi: Universitātes pētījums

(© FSC GD / Vlad Sokhin)© FSC GD / Vlad Sokhin

Vāgeningenas Universitātes (University of Wageningen) pētījums apstiprina: FSC sertifikācija kopumā rada pozitīvu ietekmi uz vidi, salīdzinot ar teritorijām, kuru apsaimniekotājs nav saņēmis sertifikātu. Konstatēta īpaši labvēlīga ietekme uz faunu. Tostarp FSC sertifikācija veicina tādu dzīvnieku sugu saglabāšanos, kuras iekļautas IUCN (International Union for Conservation of Nature) apdraudēto sugu sarakstos.


Erica Di Girolami un Bas Arts no Vāgeningenas Universitātes nesen publicēja ziņojumu par meža sertifikāciju ietekmi uz vidi - “Environmental Impacts of Forest Certifications”. Pētījuma laikā zinātnieki iepazinās ar 31 pētījuma rezultātiem par FSC ietekmi uz vidi (floru, faunu un ekosistēmu pakalpojumiem) gan boreālajos, gan mērenajos, gan tropiskajos mežos.

Pētījuma veikšanā bija noteikti sarežģījumi, kas saistīti ar to, ka vairums pieejamo pētījumu bija veikti par tropiskajiem mežiem un FSC, un tikai daži pētījumi bija par mežiem citos klimatiskajos apstākļos un par FSC konkurentiem. Tomēr autori konstatēja, ka FSC ir pozitīva ietekme, jo īpaši uz faunas sugu daudzveidību. Šajā aspektā vislielākie nopelni ir FSC sertificētajās platībās īstenotajai samazinātas ietekmes mežizstrādei. Zināma loma ir arī stingrai medību noteikumu ievērošanai.

Ietekme uz floru un ekosistēmu pakalpojumiem kopumā tiek uzskatīta par pozitīvu, lai gan tā nav tik izteikti pozitīva kā attiecībā uz faunu. Piemēram, Indonēzijā FSC sertificētās platībās no 2000. līdz 2008. gadam gaisa piesārņojums samazinājās vidēji par 31 procentu. Daži pētījumi liecināja, ka FSC dažos gadījumos tropiskajos mežos izdevās arī apturēt vai samazināt atmežošanās procesus. Tādi rezultāti tika iegūti tos salīdzinot ar tradicionāli apsaimniekotiem mežiem un aizsargājamām teritorijām.

Savukārt no pētījumiem par mērenās joslas mežiem varēja secināt, ka FSC sertifikācija palīdz saglabāt augstu sugu daudzveidību aizsargājamās teritorijās un ūdensteču tuvumā, un, piemēram, korķa koku mežos Portugālē veicina šīs koku sugas atjaunošanos.

Iepriekš ziņots par vairākiem pētījumiem (tostarp – par Latviju), kuros FSC sertifikācijas prasības tika salīdzinātas ar normatīvo aktu prasībām un, lai izvērtētu to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, tās tika analizētas, pamatojoties uz zinātnisko literatūru.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219