JAUNUMI


Friday, 18 January 2019
Pārtraukta FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta Latvijai izstrāde

Latvijas FSC Nacionālā standarta izstrādes darba grupa (turpmāk - SDG) ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt darbu pie standarta 2. projekta.


Tāds lēmums pieņemts, jo SDG dalībnieki nespēja vienoties par dažādiem būtiskiem FSC Nacionālā standarta jautājumiem, tostarp:

  • Īpaši saglabājamo vērtību (turpmāk - ĪSV) definīcijas daļu un indikatoru, kurā šo definīciju vēlējās iekļaut vairāki SDG dalībnieki;
  • ĪSV ietvaru, kurā iekļauti ĪSV, ietekmēto un ieinteresēto pušu un to iesaistīšanas apraksti, kā arī iespējamā apdraudējuma apraksti un ĪSV saglabāšanas stratēģijas dažādām ĪSV kategorijām;
  • atsevišķos indikatoros - par atsaukšanos uz normatīvajiem aktiem;
  • ar vietējām kopienām un ieinteresētajām pusēm saistīto terminu izmantošanu un šo terminu definīcijām;
  • ieinteresēto pušu iesaistīšanu/-šanos;
  • indikatoru prasību dublēšanos;
  • apsaimniekošanas plāna ieviešanas uzraudzības (monitoringa) prasībām.

SDG koodrinators jau ir informējis FSC Politikas un standartu nodaļu par pieņemto lēmumu. Taču tas nenozīmē, ka standarta izstrādē ieguldītais darbs ir zudis. Tās standarta daļas un Indikatori, par kuriem SDG izdevās vienoties, tiks izmantoti Pagaidu nacionālā standarta sagatavošanā atbilstoši FSC nosacījumiem.

Jau ziņots, ka laika posmā no 2016. gada decembra līdz 2018. gada martam SDG pielāgoja FSC starptautiskos vispārējos indikatorus situācijai un apstākļiem Latvijā. Rezultātā SDG sagatavoja standarta pirmo projektu, ko marta beigās izsludināja sabiedriskajā apspriešanā līdz maija beigām.

Pēc sabiedriskās apspriešanas SDG atsāka darbu 2018. gada jūnijā, lai izvērtētu saņemtos priekšlikumus un komentārus. Kopš tā laika SDG izdevās vienoties par daudziem jautājumiem. Tomēr SDG dalībnieki decembra vidū saprata, ka nebūs iespējams panākt vienošanos par ĪSV definīciju, kā arī vairākiem citiem jautājumiem. Tādēļ SDG pieņēma lēmumu pārtraukt standarta izstrādes procesu, un par to informēt FSC Politikas un standartu nodaļu un ieinteresētās puses.

Forest Stewardship Council (FSC) ir neatkarīga, bezpeļņas, nevalstiska organizācija, kas izveidota, lai veicinātu videi atbilstošu, sociāli labvēlīgu un ekonomiski dzīvotspējīgu meža apsaimniekošanu visā pasaulē. Saskaņā ar FSC vīziju meži visā pasaulē apmierinās pašreizējo un nākamo paaudžu sociālās, ekoloģiskās un ekonomiskās tiesības un vajadzības.

Videi atbilstoša meža apsaimniekošana nodrošina, ka koksnes un nekoksnes produktu ieguves laikā un ekosistēmu pakalpojumos tiek saglabāta meža bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte un ekoloģiskie procesi. Sociāli labvēlīga meža apsaimniekošana palīdz gan vietējiem iedzīvotājiem, gan sabiedrībai kopumā baudīt ieguvumus no meža ilgtermiņā, kā arī sniedz vietējiem iedzīvotājiem spēcīgu stimulu saglabāt meža resursus un ievērot ilgtermiņa apsaimniekošanas plānus. Ekonomiski dzīvotspējīga meža apsaimniekošana nozīmē, ka meža darbi ir strukturēti un pārvaldīti tā, lai būtu pietiekami rentabli, neradot peļņu uz meža resursu, ekosistēmas vai ietekmēto iedzīvotāju rēķina. Spriedzi starp nepieciešamību radīt atbilstošu finansiālo atdevi un atbildīgas meža apsaimniekošanas principu ievērošanu var samazināt ar centieniem tirgū virzīt meža produktus par vislabāko vērtību.


© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219