FSC PRINCIPI UN KRItĒRIJI

Starptautiskas vadlīnijas meža apsaimniekošanā

FSC principi un kritēriji (© FSC A.C./ Milan Reška)© FSC A.C./ Milan ReškaFSC principi un kritēriji (P&K) apraksta būtiskākos elementus jeb noteikumus videi atbilstošai, sociāli labvēlīgai un ekonomiski dzīvotspējīgai mežu apsaimniekošanai.

FSC meža apsaimniekošanas standartā pavisam ir desmit principi. Katru no tiem raksturo vairāki kritēriji, ar kuru palīdzību var izvērtēt meža apsaimniekošanas prakses atbilstību noteiktajiem principiem.


FSC principi un kritēriji pirmoreiz tika publicēti 1994. gadā. Tie tika grozīti 1996., 1999. un 2001. gadā. 2009. gadā tika sagatavots visaptverošs pārskats, kurš 2011. gadā rezultējās ar priekšlikumiem būtiski mainīt P&K formulējumus, bet ne to būtību. Balsojums par FSC principu un kritēriju (FSC-STD-01-001 V5-0 D5-0 EN) jauno versiju noslēdzās 2012. gada janvārī, tos apstiprinot ar 75% biedru atbalstu.

Visi desmit principi un kritēriji jāpiemēro jebkurā meža apsaimniekošanas vienībā pirms tā var saņemt FSC sertifikāciju. Principi un kritēriji attiecas uz visiem meža tipiem un uz visām apsaimniekošanas vienības platībām, kuras iekļautas sertifikāta darbības jomā. P&K ir piemērojami visā pasaulē un tie ir saistoši meža platībās un citās ekosistēmās, jebkurā kultūras, politiskajā vai tiesību sistēmā. Tas nozīmē, ka tie nav attiecināmi uz kādu noteiktu valsti vai reģionu.

Lai palīdzētu meža apsaimniekotājiem, ieinteresētajām pusēm un sertifikācijas iestādēm tos interpretēt kādam konkrētam reģionam, mēs izstrādājām Starptautiskos vispārējos indikatorus. To sagatavošana aizsākās 2012. gadā pēc pēdējās Principu un kritēriju pārskatīšanas un tā balstīta uz plašiem skaidrojumiem, kas tika sagatavoti, lai atbalstītu diskusijas par pārskatītajiem Principiem un kritērijiem pirms to apstiprināšanas. Precīzāku informāciju par Starptautiskajiem vispārējiem indikatoriem var iegūt tiem veltītajā vietnē.

Daudzās valstīs FSC darba grupas ir izstrādājušas FSC Nacionālos standartus. Tie ir balstīti uz principiem un kritērijiem, un tajos iekļauti vietējiem apstākļiem atbilstoši indikatori zem katra kritērija, lai norādītu, kā atbilstība nosacījumiem var tikt apliecināta attiecīgajā valstī.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219