FSC Nacionālais meža uzraudzības standarts Latvijai

Pielāgo FSC prasības Latvijas apstākļiem

Debesis priežu mežā (© Imants Krūze)© Imants KrūzeFSC Nacionālā meža uzraudzības standarta pārneses process uz jaunajiem - 5. versijas - FSC Principiem un kritērijiem tika uzsākts 2016. gada jūnijā. Uz procesa atklāšanas sanāksmi tika aicināts plašs ieinteresēto pušu loks. Sanāksmes dalībnieki tika aicināti pieteikties uz dalību Standarta izstrādes darba grupā (SDG).

Tā paša gada rudenī provizoriskie SDG dalībnieki sagatavoja SDG nolikumu un vienojās par darba plānu. FSC Politikas un standartu nodaļa novembra beigās apstiprināja SDG sastāvu un darba plānu un jau 2016. gada decembrī SDG sanāca uz pirmo standarta izstrādes sanāksmi.


Darba grupas sastāvs un darbība

Sākumā ne visi apstiprinātie SDG dalībnieki spēja veltīt procesam nepieciešamo laiku. Tādēļ SDG jau 2017. gada februārī sāka meklēt aizstājējus diviem neaktīvākajiem SDG dalībniekiem no sociālās sekcijas. Kombinācijā ar sarežģītām un laikietilpīgām diskusijām tas mudināja SDG dalībniekus prasīt procesa pagarinājumu.
FSC Politikas un standartu nodaļa 2017. gada martā apstiprināja izmaiņas SDG sastāvā un piešķīra pirmo procesa pagarinājumu. Tomēr arī tas nebija pietiekams, lai SDG sarežģītās diskusijas spētu iekļauties noteiktajos termiņos. Tādēļ FSC izrādīja atkārtotu pretimnākšanu, piešķirot atkārtotu procesa pagarinājumu, kas paredzēja standarta virzīšanu uz apstiprināšanu 2019. gada pavasarī.

2018. gada decembrī SDG nonāca pie secinājuma, ka nav iespējams panākt vienošanos par visiem standartā iekļautajiem jautājumiem. Tādēļ SDG pieņēma lēmumu pārtraukt standarta izstrādi. Vairāk par to var lasīt tam veltītajā rakstā jaunumu sadaļā.

SDG sastāvs

SDG sastāvs

Kamēr nacionālais standarts vēl nav apstiprināts...

Kamēr Latvijai nav apstiprināts FSC Nacionālais meža uzraudzības standarts vai Pagaidu nacionālais standarts, meža sertifikācijas prasības ir noteiktas FSC akreditēdo sertifikācijas iestāžu pagaidu standartos. Tie būs spēkā līdz Nacionālā standarta vai Pagaidu nacionālā standarta apstiprināšanai. Līdz ar to Nacionālā standarta izstrāde un tā apstiprināšanas termiņš nekādā veidā neierobežo meža apsaimniekotāju iespējas saņemt FSC sertifikātu.

Pārejas periods no pagaidu standartiem uz Nacionālo standartu vai Pagaidu nacionālo standartu aprakstīts blakus (kolonnā pa labi).

Dažas no sertifikācijas iestādēm par pagaidu standartu ir pieņēmušas iepriekšējā standarta izstrādes procesā sagatavoto projektu, kas datēts ar 2013. gada 20. septembri. FSC Politikas un standartu nodaļa atzinīgi novērtēja šo standarta projektu. Taču tas tolaik netika apstiprināts par Nacionālo standartu, jo uz to brīdi bija apstiprināti jaunie FSC Principi un kritēriji. Tomēr FSC Politikas un standartu nodaļa 2014. gada 14. februāra vēstulē sertifikācijas iestādēm norādīja norādīja, ka standarts var tikt izmantots FSC meža sertifikācijai Latvijā, ja tiek veiktas dažas izmaiņas.

Zemāk var lejuplādēt:
- iepriekšējā standarta izstrādes procesā tapušo ar 2013. gada 20. septembri datēto standarta projektu (latviešu un angļu valodā);
- FSC Politikas un standartu nodaļas vēstuli sertifikācijas iestādēm par iespējām izmantot šo standartu meža sertifikācijai Latvijā (angļu valodā).

Vairāk par standarta izstrādes procesu var uzzināt, sazinoties ar FSC pārstāvi Latvijā e-pastā i.kruze@lv.fsc.org vai zvanot +371 26135551.

Pāreja uz jauno standartu

Kamēr nav apstiprināts FSC Nacionālais meža uzraudzības standarts, mežu sertifikācija notiek balstoties uz sertifikācijas iestāžu pagaidu standartiem.

Pārejas process uz jaunajiem FSC Principiem un kritērijiem ir noteikts Pārneses procedūrā (FSC-PRO-60-006 V2-0 EN) - skatīt 8. punktu. Tur noteikti vairāki atskaites punkti:
1. Standarta apstiprināšana un publicēšana
2. Standarta spēkā stāšanās datums (līdz pat 3 mēnešiem pēc tā publicēšanas)
3. Pārejas periods uz jauno standartu (ilgst 12 mēnešus no spēkā stāšanās datuma)

Visi FSC meža apsaimniekošanas sertifikāta turētāji tiks auditēti pēc jaunā standarta pēc tā spēkā stāšanās datuma. Sertifikāti, kuri būs izsniegti pamatojoties uz iepriekš spēkā bijušiem pagaidu standartiem un nebūs auditēti balstoties uz jauno standartu, tiks uzskatīti par izbeigtiem 6 mēnešus pēc pārejas perioda beigām (t.i., 18 mēnešus pēc spēkā stāšanās datuma).

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219