MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS SERTIFIKĀCIJA

Nodrošina vislabāko apsaimniekošanas praksi mežā

FSC meža apsaimniekošanas sertifikācija (© FSC A.C.)© FSC A.C.FSC meža apsaimniekošanas sertifikācija apliecina, ka konkrētā meža platība tiek apsaimniekota atbilstoši FSC principiem un kritērijiem.

Lai iegūtu FSC meža apsaimniekošanas sertifikātu, meža apsaimniekotājam (vai īpašniekam) jānolīgst FSC akreditēta sertifikācijas iestāde novērtējuma veikšanai.


Sertifikācijas iestāde parasti veic īsu pirms-novērtējumu, lai varētu noteikt, kurās jomās apsaimniekošana varētu neatbilst piemērojamiem nosacījumiem. Meža apsaimniekotājs var pieteikties pilnajam novērtējumam, kad viņš ir pārliecināts par visu nosacījumu izpildi.

Novērtējuma būtiskākā daļa saistīta ar padziļinātu meža apsaimniekošanas sistēmu pārbaudi un tās rezultātiem uz vietas. Sertifikācijas iestāde nosūta ekspertu grupu, lai novērtētu sociālos, ekonomiskos un vides apstākļus mežā, par kuru tiek veikts novērtējums.

Novērtējuma beigās ekspertu grupa atskaitās meža apsaimniekotājam par jebkurām apsaimniekošanas jomām, kurās nav izpildīti piemērojamie nosacījumi jeb, t.s. “neatbilstībām” (non-conformities). Ja neatbilstības nav būtiskas, sertifikācijas iestāde var izsniegt sertifikātu ar nosacījumu, ka tiks veiktas darbības neatbilstību novēršanai. Būtisku neatbilstību gadījumā sertifikācijas iestāde neizsniegs sertifikātu, kamēr tās nebūs novērstas.

Meža apsaimniekošanas sertifikāti ir derīgi piecus gadus un tie pakļauti ikgadējām pārbaudēm.

Visi FSC Meža apsaimniekošanas sertifikāti var tikt atrasti šeit. Sīksaimniekiem, kopienām, pamatiedzīvotājiem un meža īpašniekiem, kuri apsaimnieko zemā intensitātē, meža apsaimniekošanas novērtējums var šķist viņu situācijai neatbilstoši dārgs un sarežģīts.

Tādēļ FSC ir īpaša programma tādas apsaimniekošanas atbalstam. Tā nodrošina vienkāršotus sertifikācijas nosacījumus, tehniskās vadlīnijas, specializētas apmācības un citus materiālus, lai sniegtu sertifikācijas priekšrocības maziem un kopienu ražotājiem.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000219